Snel navigeren

het is belangrijk dat ouders/verzorgers, de leerling en de school samenwerken

Om onderwijs succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat ouders/verzorgers, de leerling en de school samenwerken (pedagogische driehoek). De mentor nodigt de ouders/verzorgers uit voor een kennismaking aan het begin van elk schooljaar. Tijdens deze kennismaking wordt informatie gegeven over de school, de klas, de aanpak en belangrijke momenten in het schooljaar. Een paar keer per jaar bespreekt de mentor met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Tijdens dit gesprek worden de vorderingen van de leerling besproken en worden leerdoelen vastgelegd voor de komende periode. Tevens zijn er elk schooljaar diverse ouderavonden waarop relevante thema’s worden besproken.

De mentor: de eerste contactpersoon

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders/verzorgers. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vak ook mentorlessen en loopbaanoriëntatie (LOB) aan de klas. Bovendien volgt de mentor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen die in zijn/haar klas zitten. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Het bestuur heeft deze regels verwerkt in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.

Klik hier voor het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ 

Dagelijkse afspraken (a-z)

Alle afspraken en regels zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement/Leerlingenstatuut.

Afval hoort in de vuilnisbak. Na het gebruik van de aula en de gangen is het gebruikelijk om deze netjes en schoon achter te laten. Alle leerlingen worden ingezet voor corveedienst. Als gevolg van bijvoorbeeld bij het te laat komen of verwijdering uit de les kan een leerling corvee opgedragen krijgen.

De leerling verlaat het lokaal alleen met toestemming van de docent en met de gangpas.

Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een garderobekastje toegewezen. De kastjes dienen onder ander om jassen in op te bergen. Het dragen van jassen is in de school niet toegestaan. Bij verlies van de sleutel wordt €10 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel.

Het gebruik van telefoons en andere audio-, video- en fotoapparatuur, is in de school alleen toegestaan in de garderobe. In de rest van de school zijn telefoons niet toegestaan. Deze spullen blijven thuis of kunnen worden opgeborgen in het garderobekastje.

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het schoolplein. Er is in de pauzes toezicht. In de aula is een schoolkantine waar de leerlingen eten en drinken kunnen kopen.
Bovenbouwleerlingen mogen het schoolplein wel verlaten.

Jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrije omgeving beschermt hen ook tegen meeroken. In school en op het schoolterrein geldt daarom een rookverbod voor leerlingen, collega’s en bezoekers. Dat geldt ook voor elektronische sigaretten.

Natuurlijk gaat iedereen zuinig om met de spullen van een ander. Er kan echter altijd iets beschadigd raken. Leerlingen dienen schade altijd direct te melden bij de receptie. Schade aan schooleigendommen wordt hersteld op kosten van de veroorzaker. Voor schade aan en vermissing van eigendommen van de leerling (dus ook fietsen en brommers) kan de school op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Ook voor schade die de leerlingen door stoeien en/of vechten aan elkaar kunnen toebrengen, is de school niet aansprakelijk.

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2024

Schorsing betekent dat een leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school wordt ontzegd. De school overlegt met ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen over de oplossing. Een langdurige schorsing leidend tot verwijdering komt aan de orde als er geen vertrouwen meer is of als er geen oplossing meer gevonden kan worden voor de problemen van de leerling binnen onze school.

De school behoudt zich het recht voor om een leerling de toegang tot, en de deelname aan, buitenschoolse activiteiten te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Elke leerling dient op tijd in de les te zijn. Er is 5 minuten tijd om van de ene naar de andere les te gaan. Als een leerling te laat is, wordt dat genoteerd in Magister. Ouders/verzorgers ontvangen direct per e- mail bericht, zodat zij op de hoogte zijn van de absentie. Bij negen of meer keer te laat komen, zijn wij verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Tijdens de praktijklessen moet de leerling zich aan de veiligheidsvoorschriften houden zoals die binnen de verschillende afdelingen zijn vastgesteld. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een leerling zich niet aan deze voorschriften houdt.

Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich bij de pedagogisch medewerker en vult hier een herstelkaart in. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich met de herstelkaart bij de docent die hem/haar heeft verwijderd. De docent maakt met de leerling afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel. Ouders/verzorgers worden door de docent op de hoogte gebracht.

Het MOTION Beweeg College streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaat respectvol met elkaar, ongeacht uiterlijk, geloof, afkomst, kleur en geaardheid. Elke vorm van pesten, discriminatie, intimidatie en geweld is onaanvaardbaar.
Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe wij pesten tegengaan.

Convenant Veilige school
Het MOTION Beweeg College heeft het ‘Convenant De Veilige School’ ondertekend. Binnen dit convenant hebben scholen voor voortgezet onderwijs in en om Zoetermeer afspraken gemaakt ten behoeve van het creëren van een veilig klimaat en het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag.

In de school gelden de volgende omgangsregels

 • Ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
 • Ik accepteer de ander zoals hij/zij is en ik discrimineer niet.
 • Ik gebruik geen grof taalgebruik
 • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
 • Ik beledig niemand, ook niet voor de grap.
 • Ik roddel over niemand en lach niemand uit.
 • Ik maak geen filmpjes en/of foto’s van anderen en deel deze ook niet met anderen.
 • Ik laat de ander en zijn/haar spullen met rust. Ik geef met woorden mijn grenzen aan als iemand iets doet wat ik niet wil. Ik vraag diegene te stoppen. Als dit niet lukt vraag ik om hulp.

Het is zonde als leerlingen lessen missen omdat ze geen zin hebben om naar school te gaan. Hierdoor raken ze achter en halen slechtere cijfers dan nodig is. Afspraken – bij bijvoorbeeld met de orthodontist of dokter – moeten zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Als dat niet mogelijk is melden ouders/verzorgers van tevoren per e-mail aan de mentor of aan het Centraal Leerlingen Informatie Punt ([email protected]) Als de afspraak onverwachts uitloopt, dienen ouders/verzorgers nogmaals een bericht te sturen zodat de tijden kunnen worden aangepast.

Het volgen van de lessen en deelnemen aan activiteiten zoals, stages en excursies, is verplicht. Alleen de school kan hier, na een schriftelijk verzoek, ontheffing voor verlenen. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met de mentor/coach of teamleider.

Als de leerling zonder (geldige) reden afwezig is, gaat de mentor in gesprek met de leerling en de ouders/verzorgers om zo de oorzaak van het verzuim te achterhalen. De mentor plaatst het gespreksverslag in het logboek van Magister. Zo is voor de leerplichtambtenaar de oorzaak van het verzuim in te zien.

Als de leerling meer dan 16 uur verzuimt, is de school verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden. Voor het aanvragen van verlof voor twee dagen of langer, moet een verlofformulier worden ingevuld.

Verzuimprotocol

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en met de persoonsgegevens die wij verwerken.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ook de toegang tot die gegevens is beperkt, zo kunnen alleen die personeelsleden bij de gegevens die daartoe gemachtigd zijn. 

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Soms verwerkt de school ook andere persoonsgegevens zoals bv. een foto voor op de website of een video opname van een les ten behoeve van de beoordeling van een docent. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.

Ouders/verzorgers hebben rechten om de persoonsgegevens van hun kind in te zien en om opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen (bv. als de school de persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming en deze toestemming is ingetrokken).

Ten slotte kunnen ouders/verzorgers ook bezwaar maken tegen het verder verwerken van persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden. Een verzoek tot inzage kunnen ouders/verzorgers – bij voorkeur per e-mail – richten aan de school.

De verordening verplicht dat elk schoolbestuur een functionaris gegevensbescherming benoemt die toezicht houdt op de naleving van de AVG. Indien zich een onregelmatigheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voordoet, kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de directie van de school of een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Lucas Onderwijs ([email protected]).

Privacyprotocol

De technische en digitale voorzieningen worden voortdurend uitgebreid. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en social media. Om iedereen die bij MOTION Beweeg College betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven is een protocol opgesteld. Deze zijn vastgelegd in het social media-protocol en algemeen schoolreglement/leerlingenstatuut.
Daarnaast is er een flyer met tips en tools bij misbruik van social media.

Social media protocol Social media TIPS

Wanneer een leerling of ouder/verzorger een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de leerling of ouder/verzorger naar de mentor en/of de teamleider. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling of ouder/verzorger de klacht voor aan de directeur.
Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling of ouder/verzorger zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs.

Externe klachtencommissie
Voor klachten die intern en door Lucas Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden opgelost, kunnen ouder/verzorger en leerlingen terecht bij de Stichting Landelijke Onderwijs Geschillen.
https://www.onderwijsgeschillen.nl/

Ziekmelden
Als een leerling ziek is, moet dat tussen 8:15 en 9:00 uur digitaal via het ouderaccount in Magister gemeld worden. Ouders/ verzorgers kunnen hun kind ook tussen 8:00 en 8:30 uur telefonisch via het Centraal Leerlingen Informatie Punt (CLIP) ziekmelden (079 3310 300 of [email protected]).

Indien al bekend is dat de leerling langer dan één dag ziek thuis zal zijn, kan dat direct aan de medewerker van het CLIP worden doorgeven. Via Magister en CLIP kan een leerling maximaal twee dagen ziekgemeld worden (in Magister moeten hiervoor 2 aparte meldingen worden gemaakt). Als de leerling na twee dagen nog steeds ziek is, dient opnieuw een ziekmelding gemaakt te worden. Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, noteren wij dit als verzuim. Ouders/verzorgers ontvangen hierover per e-mail een bericht.

Wanneer een leerling tijdens een stageperiode ziek is, wordt dit op dezelfde manier gemeld als beschreven bij ‘ziekmelden’. Daarnaast meldt de ouder/verzorger – zoals vermeld in het stagecontract – de afwezigheid ook bij het stagebedrijf en bij de stagebegeleider. Indien een leerling zonder reden afwezig is tijdens de stage, neemt het stagebedrijf contact op met de stagebegeleider op school.

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij het Centraal Leerlingen Informatie Punt (CLIP). Daar wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Pas met toestemming van een ouder/verzorger mag de leerling naar huis. Bij geen contact blijft de leerling in school tot het einde van het lesrooster.

Weer beter
Zodra de leerling hersteld is, hoeven ouders/verzorgers dit niet te melden. De leerling komt weer gewoon naar school. 

Vaak ziek?
Als leerlingen vaak zien zijn, neemt GGD Zuid-Holland West contact op met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers.

Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft wekelijks enkele vakken en een mentorles aan zijn/haar klas. Daarnaast volgt de mentor de totale ontwikkeling van alle leerlingen in zijn/haar klas. In de mentorlessen gaat het over groepsvorming, leren leren en het plannen van schoolwerk. Ook voert de mentor regelmatig persoonlijke gesprekken met de leerlingen in zijn/haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en andere docenten die les aan zijn/haar klas geven. Klik hier voor een overzicht van de mentoren per klas.

Ontwikkelingsperspectiefplan
Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling beschrijft het ontwikkelingsperspectief en wat de leerling nodig heeft om die te bereiken. Een aantal keer per jaar bespreekt de mentor met de leerling en ouders/verzorgers of het OPP nog aansluit bij de behoeften van de leerling en/of het gestelde ontwikkelingsperspectief. Indien relevant wordt het plan aangepast.

Dyslexie & dyscalculie
Leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie komen in aanmerking voor extra faciliteiten. Tijdens toetsen kunnen leerlingen extra tijd of de toetsen voorgelezen krijgen. Tijdens de examens kunnen leerlingen naast extra tijd, aangepaste examens krijgen met spraaksynthese.

Dyslectische leerlingen die veel moeite hebben met lezen kunnen een training krijgen in het gebruik van het programma Kurzweil 3000. Bij de examens kan gebruik worden gemaakt van het gesproken woord (audio).

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is een doorlopend proces, dat al start in de eerste klas. LOB is erop gericht om de zelfkennis van de leerlingen te vergroten en te verbeteren. De leerling leert zijn eigen kwaliteiten te (ver-)kennen en ontdekt wat hij/zij leuk vindt. Dit helpt om een aan het einde van leerjaar 2 een passende keuze te maken voor een profiel.

Vanaf de eerste klas krijgen de leerlingen profielwerktijd. In deze lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepsrichtingen. Zo ontdekken ze wat hen aanspreekt en wat hun talenten zijn. Vanaf leerjaar drie maken de leerlingen nader kennis met vervolgopleidingen die aansluiten bij hun profiel. Natuurlijk vormen de ontwikkeling, talenten en interesses van de leerling hierin de basis.

Ze worden hierin continu begeleid door de mentor en de decaan. Uiteindelijk leidt dit bij de leerling tot het maken van een bewuste keuze voor een vervolgopleiding. Op het MOTION Beweeg College betrekken we ouders/verzorgers actief bij het LOB. Daarvoor gebruiken wij initiatieven als een beroepenmarkt en voorlichtingsavonden. De school kan ouders/verzorgers ook inschakelen als keuzekenner, gastspreker of stageverlener.

Zorgteam & (Flex)ZorgAdviesTeam
Het kan zijn dat de leerling ondersteuning of begeleiding nodig heeft, die de mentor niet kan bieden. In dat geval neemt de mentor contact op met het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit: de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en de begeleider onderwijszorg (BOZ) vanuit het Samenwerkingsverband. Het zorgteam overlegt welke hulp het beste geboden kan worden. Soms kan de hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat er hulp van buiten de school nodig is.

In dat geval gaan we in gesprek met het flexibele Zorgadviesteam (FlexZAT). Dit team bestaat uit schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinshulp, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en de zorgcoördinator. Naast het FlexZat is er ook een regulier ZorgAdviesTeam overleg (ZAT). Hierbij sluiten ook de teamleiders, schoolagent en Jeugd Gezondheidszorg aan.

De mentor informeert ouders/verzorgers als de school hun kind in het (Flex)ZAT wil bespreken. De terugkoppeling aan ouders/ verzorgers wordt gedaan door de mentor of zorgcoördinator.
De zorgcoördinator is mw. F. Razab-Sekh

Passend onderwijs
Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent  dat elke school – voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben – moet zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school of op een andere school als deze de leerling beter kan ondersteunen.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zoetermeer (www.swvzoetermeer.nl). De scholen binnen dit samenwerkingsverband hebben samen afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de ondersteuning kan bieden die nodig is. Het is belangrijk dat de school en de ouders/verzorgers in de uitvoering samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring komt de leerling ten goede. 
Een volledige beschrijving van ondersteuningsaanbod staat beschreven in het school-ondersteuningsprofiel (SOP).

Meldcode kindermishandeling
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling geldt voor de school de Wet Meldcode. Het doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen bij signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Meldcode kindermishandeling Anti pestprotocol

Schoolboeken, iPad en schoolspullen
De schoolboeken worden kosteloos aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Hierdoor hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste materialen. Er zijn ook leermiddelen die zelf aangeschaft dienen te worden. Hiervan ontvangen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een lijst. Bij de sportlessen zijn gymkleding en -schoenen verplicht. In sommige gevallen ook een sporthoofddoekje.

De leerlingen die in de bovenbouw stagelopen of het leerwerktraject volgen, kunnen door het bedrijf verplicht worden om beschermingsmiddelen te dragen. De aanschaf en kosten hiervan verzorgen de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zelf.

De school stelt iPads ter beschikking aan de leerlingen, waarop al het lesmateriaal staat. De iPad blijft gedurende de schoolcarrière eigendom van de school. De kosten van onderhoud en software van de iPad bedragen €50 per schooljaar. Leerlingen ontvangen ter voorkoming van beschadiging een iPad- hoesje waarvoor eenmalig een bijdrage wordt gevraagd. In leerjaar 1 ondertekenen de leerlingen en hun ouders/verzorgers een omgangsprotocol waarin afspraken rondom het gebruik van de iPad zijn vastgelegd.

Leerlingen dienen zelf te zorgen dat de iPad altijd is voorzien van een hoes en opgeladen mee naar school gaat.

Schoolbijdrage & -kosten
De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het MOTION Beweeg College vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering mogelijk is. Daarom vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van €15 per schooljaar.

Met de medezeggenschapsraad bespreekt en evalueert de school elk jaar voor welke doeleinden de ouderbijdrage wordt ingezet. Ouders/verzorgers krijgen een brief waarin te zien is hoe de bijdrage wordt besteed. Deze toelichting staat ook op de website.

Kosten leermiddelen
De schoolboeken worden kosteloos aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Er zijn ook leermiddelen die zelf aangeschaft dienen te worden. Hiervan ontvangen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een lijst. Bij de sportlessen zijn gymkleding en -schoenen verplicht. In sommige gevallen ook een sporthoofddoekje.

De leerlingen die in de bovenbouw stagelopen of het leerwerktraject volgen, kunnen door het bedrijf verplicht worden om beschermingsmiddelen te dragen. De aanschaf en kosten hiervan verzorgen de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zelf.
De school stelt iPads ter beschikking aan de leerlingen, waarop al het lesmateriaal staat. De iPad blijft gedurende de schoolcarrière eigendom van de school. De kosten van onderhoud en software van de iPad bedragen €50 per schooljaar.

Incidentele kosten
De commissie ‘Buitenschoolse Activiteiten’ organiseert diverse activiteiten zowel binnen als buiten de school. Deze activiteiten zijn door opzet en inhoud een onderdeel van het lesprogramma en hebben over het algemeen een verplicht karakter. Hierbij moet worden gedacht aan: sportdagen, culturele activiteiten, excursies, projectweek. Daarnaast worden diverse schoolfeesten georganiseerd, zoals disco’s en klassen- activiteiten. Alle activiteiten worden mede georganiseerd en gesubsidieerd door de oudervereniging.

Gedurende de schoolloopbaan worden ook excursies en reizen georganiseerd waar leerlingen op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen. Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht en gefactureerd.

Annulering
Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.

Verzekeringen
Het MOTION Beweeg College heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten met een beperkte dekking. Het betreft hier een secundaire verzekering. De beperkte dekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en of hulpkrachten. Tevens gedurende het rechtstreeks van huis naar school, respectievelijk van school of huis of naar een andere door de schoolleiding, leerkracht of hulpkracht aangegeven plaats en teruggaan.

Tegemoetkoming studiekosten
Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders/ verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor kinderen tot en met 17 jaar meestal een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen via de gemeente waarin zij wonen. Zoetermeer werkt daarvoor samen met Stichting Leergeld.

Ook overige omliggende gemeenten hebben vrijwel allemaal regelingen om ouders/ verzorgers tegemoet te komen. Deze worden beschreven op de website van de gemeente.

het is belangrijk dat ouders/verzorgers, de leerling en de school samenwerken

Om onderwijs succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat ouders/verzorgers, de leerling en de school samenwerken (pedagogische driehoek). De mentor nodigt de ouders/verzorgers uit voor een kennismaking aan het begin van elk schooljaar. Tijdens deze kennismaking wordt informatie gegeven over de school, de klas, de aanpak en belangrijke momenten in het schooljaar. Een paar keer per jaar bespreekt de mentor met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Tijdens dit gesprek worden de vorderingen van de leerling besproken en worden leerdoelen vastgelegd voor de komende periode. Tevens zijn er elk schooljaar diverse ouderavonden waarop relevante thema’s worden besproken.

De mentor: de eerste contactpersoon

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en ouders/verzorgers. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor geeft naast zijn/haar vak ook mentorlessen en loopbaanoriëntatie (LOB) aan de klas. Bovendien volgt de mentor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen die in zijn/haar klas zitten. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of als zij iets willen vertellen.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Het bestuur heeft deze regels verwerkt in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.

Klik hier voor het protocol ‘Informatieverstrekking gescheiden ouders’ 

Dagelijkse afspraken (a-z)

Alle afspraken en regels zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement/Leerlingenstatuut.

Corvee, afval en rommel
Afval hoort in de vuilnisbak. Na het gebruik van de aula en de gangen is het gebruikelijk om deze netjes en schoon achter te laten. Alle leerlingen worden ingezet voor corveedienst. Als gevolg van bijvoorbeeld bij het te laat komen of verwijdering uit de les kan een leerling corvee opgedragen krijgen.

Gangpas
De leerling verlaat het lokaal alleen met toestemming van de docent en met de gangpas.

Pauze
Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het schoolplein. Er is in de pauzes toezicht. In de aula is een schoolkantine waar de leerlingen eten en drinken kunnen kopen.

Lockers
Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een garderobekastje toegewezen. De kastjes dienen onder ander om jassen in op te bergen. Het dragen van jassen is in de school niet toegestaan. Bij verlies van de sleutel wordt €10 in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel.

Rookvrije school
Jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrije omgeving beschermt hen ook tegen meeroken. In school en op het schoolterrein geldt daarom een rookverbod voor leerlingen, collega’s en bezoekers. Dat geldt ook voor elektronische sigaretten.

Schade en aansprakelijkheid
Natuurlijk gaat iedereen zuinig om met de spullen van een ander. Er kan echter altijd iets beschadigd raken. Leerlingen dienen schade altijd direct te melden bij de receptie. Schade aan schooleigendommen wordt hersteld op kosten van de veroorzaker. Voor schade aan en vermissing van eigendommen van de leerling (dus ook fietsen en brommers) kan de school op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Ook voor schade die de leerlingen door stoeien en/of vechten aan elkaar kunnen toebrengen, is de school niet aansprakelijk.

Schoolvakanties

Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Tweede Paasdag

1 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2024

Schorsing en verwijdering
Schorsing betekent dat een leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school wordt ontzegd. De school overlegt met ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen over de oplossing. Een langdurige schorsing leidend tot verwijdering komt aan de orde als er geen vertrouwen meer is of als er geen oplossing meer gevonden kan worden voor de problemen van de leerling binnen onze school.

De school behoudt zich het recht voor om een leerling de toegang tot, en de deelname aan, buitenschoolse activiteiten te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Te laat
Elke leerling dient op tijd in de les te zijn. Er is 5 minuten tijd om van de ene naar de andere les te gaan. Als een leerling te laat is, wordt dat genoteerd in Magister. Ouders/verzorgers ontvangen direct per e- mail bericht, zodat zij op de hoogte zijn van de absentie. Bij negen of meer keer te laat komen, zijn wij verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Mobiele telefoons
Het gebruik van telefoons en andere audio-, video- en fotoapparatuur, is in de school alleen toegestaan in de garderobe. In de rest van de school zijn telefoons niet toegestaan. Deze spullen blijven thuis of kunnen worden opgeborgen in het garderobekastje.

Veiligheid tijdens de praktijklessen
Tijdens de praktijklessen moet de leerling zich aan de veiligheidsvoorschriften houden zoals die binnen de verschillende afdelingen zijn vastgesteld. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen als een leerling zich niet aan deze voorschriften houdt.

Verwijdering uit de les
Een leerling die uit de les verwijderd wordt, meldt zich bij de pedagogisch medewerker en vult hier een herstelkaart in. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich met de herstelkaart bij de docent die hem/haar heeft verwijderd. De docent maakt met de leerling afspraken en neemt eventueel een gepaste maatregel. Ouders/verzorgers worden door de docent op de hoogte gebracht.

Algemeen schoolreglement/leerlingenstatuut:

Algemeen schoolreglement Anti pestprotocol Social media protocol Verzuimprotocol Privacyprotocol

Het MOTION Beweeg College streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaat respectvol met elkaar, ongeacht uiterlijk, geloof, afkomst, kleur en geaardheid. Elke vorm van pesten, discriminatie, intimidatie en geweld is onaanvaardbaar.
Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe wij pesten tegengaan.

Convenant Veilige school
Het MOTION Beweeg College heeft het ‘Convenant De Veilige School’ ondertekend. Binnen dit convenant hebben scholen voor voortgezet onderwijs in en om Zoetermeer afspraken gemaakt ten behoeve van het creëren van een veilig klimaat en het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag.

In de school gelden de volgende omgangsregels

 • Ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
 • Ik accepteer de ander zoals hij/zij is en ik discrimineer niet.
 • Ik gebruik geen grof taalgebruik
 • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden.
 • Ik beledig niemand, ook niet voor de grap.
 • Ik roddel over niemand en lach niemand uit.
 • Ik maak geen filmpjes en/of foto’s van anderen en deel deze ook niet met anderen.
 • Ik laat de ander en zijn/haar spullen met rust. Ik geef met woorden mijn grenzen aan als iemand iets doet wat ik niet wil. Ik vraag diegene te stoppen. Als dit niet lukt vraag ik om hulp.

Het is zonde als leerlingen lessen missen omdat ze geen zin hebben om naar school te gaan. Hierdoor raken ze achter en halen slechtere cijfers dan nodig is. Afspraken – bij bijvoorbeeld met de orthodontist of dokter – moeten zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Als dat niet mogelijk is melden ouders/verzorgers van tevoren per e-mail aan de mentor of aan het Centraal Leerlingen Informatie Punt ([email protected]) Als de afspraak onverwachts uitloopt, dienen ouders/verzorgers nogmaals een bericht te sturen zodat de tijden kunnen worden aangepast.

Het volgen van de lessen en deelnemen aan activiteiten zoals, stages en excursies, is verplicht. Alleen de school kan hier, na een schriftelijk verzoek, ontheffing voor verlenen. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met de mentor/coach of teamleider.

Als de leerling zonder (geldige) reden afwezig is, gaat de mentor in gesprek met de leerling en de ouders/verzorgers om zo de oorzaak van het verzuim te achterhalen. De mentor plaatst het gespreksverslag in het logboek van Magister. Zo is voor de leerplichtambtenaar de oorzaak van het verzuim in te zien.

Als de leerling meer dan 16 uur verzuimt, is de school verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden. Voor het aanvragen van verlof voor twee dagen of langer, moet een verlofformulier worden ingevuld.

Verzuimprotocol

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en met de persoonsgegevens die wij verwerken.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen. Ook de toegang tot die gegevens is beperkt, zo kunnen alleen die personeelsleden bij de gegevens die daartoe gemachtigd zijn. 

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Soms verwerkt de school ook andere persoonsgegevens zoals bv. een foto voor op de website of een video opname van een les ten behoeve van de beoordeling van een docent. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd.

Ouders/verzorgers hebben rechten om de persoonsgegevens van hun kind in te zien en om opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen (bv. als de school de persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming en deze toestemming is ingetrokken).

Ten slotte kunnen ouders/verzorgers ook bezwaar maken tegen het verder verwerken van persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden. Een verzoek tot inzage kunnen ouders/verzorgers – bij voorkeur per e-mail – richten aan de school.

De verordening verplicht dat elk schoolbestuur een functionaris gegevensbescherming benoemt die toezicht houdt op de naleving van de AVG. Indien zich een onregelmatigheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voordoet, kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de directie van de school of een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Lucas Onderwijs ([email protected]).

Privacyprotocol

De technische en digitale voorzieningen worden voortdurend uitgebreid. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale leermiddelen, internet en social media. Om iedereen die bij MOTION Beweeg College betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven is een protocol opgesteld. Deze zijn vastgelegd in het social media-protocol en algemeen schoolreglement/leerlingenstatuut.
Daarnaast is er een flyer met tips en tools bij misbruik van social media.

Social media protocol Social media TIPS

Wanneer een leerling of ouder/verzorger een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de leerling of ouder/verzorger naar de mentor en/of de teamleider. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling of ouder/verzorger de klacht voor aan de directeur.
Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling of ouder/verzorger zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs.

Externe klachtencommissie
Voor klachten die intern en door Lucas Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden opgelost, kunnen ouder/verzorger en leerlingen terecht bij de Stichting Landelijke Onderwijs Geschillen.
https://www.onderwijsgeschillen.nl/

Ziekmelden
Als een leerling ziek is, moet dat tussen 8:15 en 9:00 uur digitaal via het ouderaccount in Magister gemeld worden. Ouders/ verzorgers kunnen hun kind ook tussen 8:00 en 8:30 uur telefonisch via het Centraal Leerlingen Informatie Punt (CLIP) ziekmelden (079 3310 300 of [email protected]).

Indien al bekend is dat de leerling langer dan één dag ziek thuis zal zijn, kan dat direct aan de medewerker van het CLIP worden doorgeven. Via Magister en CLIP kan een leerling maximaal twee dagen ziekgemeld worden (in Magister moeten hiervoor 2 aparte meldingen worden gemaakt). Als de leerling na twee dagen nog steeds ziek is, dient opnieuw een ziekmelding gemaakt te worden. Wanneer een leerling zonder reden afwezig is, noteren wij dit als verzuim. Ouders/verzorgers ontvangen hierover per e-mail een bericht.

Wanneer een leerling tijdens een stageperiode ziek is, wordt dit op dezelfde manier gemeld als beschreven bij ‘ziekmelden’. Daarnaast meldt de ouder/verzorger – zoals vermeld in het stagecontract – de afwezigheid ook bij het stagebedrijf en bij de stagebegeleider. Indien een leerling zonder reden afwezig is tijdens de stage, neemt het stagebedrijf contact op met de stagebegeleider op school.

Ziek naar huis
Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij zich af bij het Centraal Leerlingen Informatie Punt (CLIP). Daar wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Pas met toestemming van een ouder/verzorger mag de leerling naar huis. Bij geen contact blijft de leerling in school tot het einde van het lesrooster.

Weer beter
Zodra de leerling hersteld is, hoeven ouders/verzorgers dit niet te melden. De leerling komt weer gewoon naar school. 

Vaak ziek?
Als leerlingen vaak zien zijn, neemt GGD Zuid-Holland West contact op met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers.

Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft wekelijks enkele vakken en een mentorles aan zijn/haar klas. Daarnaast volgt de mentor de totale ontwikkeling van alle leerlingen in zijn/haar klas. In de mentorlessen gaat het over groepsvorming, leren leren en het plannen van schoolwerk. Ook voert de mentor regelmatig persoonlijke gesprekken met de leerlingen in zijn/haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, de ouders/verzorgers en andere docenten die les aan zijn/haar klas geven. Klik hier voor een overzicht van de mentoren per klas.

Ontwikkelingsperspectiefplan
Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling beschrijft het ontwikkelingsperspectief en wat de leerling nodig heeft om die te bereiken. Een aantal keer per jaar bespreekt de mentor met de leerling en ouders/verzorgers of het OPP nog aansluit bij de behoeften van de leerling en/of het gestelde ontwikkelingsperspectief. Indien relevant wordt het plan aangepast.

Dyslexie & dyscalculie
Leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie komen in aanmerking voor extra faciliteiten. Tijdens toetsen kunnen leerlingen extra tijd of de toetsen voorgelezen krijgen. Tijdens de examens kunnen leerlingen naast extra tijd, aangepaste examens krijgen met spraaksynthese.

Dyslectische leerlingen die veel moeite hebben met lezen kunnen een training krijgen in het gebruik van het programma Kurzweil 3000. Bij de examens kan gebruik worden gemaakt van het gesproken woord (audio).

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is een doorlopend proces, dat al start in de eerste klas. LOB is erop gericht om de zelfkennis van de leerlingen te vergroten en te verbeteren. De leerling leert zijn eigen kwaliteiten te (ver-)kennen en ontdekt wat hij/zij leuk vindt. Dit helpt om een aan het einde van leerjaar 2 een passende keuze te maken voor een profiel.

Vanaf de eerste klas krijgen de leerlingen profielwerktijd. In deze lessen maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepsrichtingen. Zo ontdekken ze wat hen aanspreekt en wat hun talenten zijn. Vanaf leerjaar drie maken de leerlingen nader kennis met vervolgopleidingen die aansluiten bij hun profiel. Natuurlijk vormen de ontwikkeling, talenten en interesses van de leerling hierin de basis.

Ze worden hierin continu begeleid door de mentor en de decaan. Uiteindelijk leidt dit bij de leerling tot het maken van een bewuste keuze voor een vervolgopleiding. Op het MOTION Beweeg College betrekken we ouders/verzorgers actief bij het LOB. Daarvoor gebruiken wij initiatieven als een beroepenmarkt en voorlichtingsavonden. De school kan ouders/verzorgers ook inschakelen als keuzekenner, gastspreker of stageverlener.

Zorgteam & (Flex)ZorgAdviesTeam
Het kan zijn dat de leerling ondersteuning of begeleiding nodig heeft, die de mentor niet kan bieden. In dat geval neemt de mentor contact op met het zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit: de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en de begeleider onderwijszorg (BOZ) vanuit het Samenwerkingsverband. Het zorgteam overlegt welke hulp het beste geboden kan worden. Soms kan de hulp op school worden gegeven, maar het kan ook zijn dat er hulp van buiten de school nodig is.

In dat geval gaan we in gesprek met het flexibele Zorgadviesteam (FlexZAT). Dit team bestaat uit schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en gezinshulp, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en de zorgcoördinator. Naast het FlexZat is er ook een regulier ZorgAdviesTeam overleg (ZAT). Hierbij sluiten ook de teamleiders, schoolagent en Jeugd Gezondheidszorg aan.

De mentor informeert ouders/verzorgers als de school hun kind in het (Flex)ZAT wil bespreken. De terugkoppeling aan ouders/ verzorgers wordt gedaan door de mentor of zorgcoördinator.
De zorgcoördinator is mw. F. Razab-Sekh

Passend onderwijs
Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent  dat elke school – voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben – moet zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school of op een andere school als deze de leerling beter kan ondersteunen.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zoetermeer (www.swvzoetermeer.nl). De scholen binnen dit samenwerkingsverband hebben samen afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de ondersteuning kan bieden die nodig is. Het is belangrijk dat de school en de ouders/verzorgers in de uitvoering samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring komt de leerling ten goede. 
Een volledige beschrijving van ondersteuningsaanbod staat beschreven in het school-ondersteuningsprofiel (SOP).

Meldcode kindermishandeling
Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling geldt voor de school de Wet Meldcode. Het doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen bij signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Meldcode kindermishandeling Anti pestprotocol

Schoolboeken, iPad en schoolspullen
De schoolboeken worden kosteloos aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Hierdoor hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste materialen. Er zijn ook leermiddelen die zelf aangeschaft dienen te worden. Hiervan ontvangen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een lijst. Bij de sportlessen zijn gymkleding en -schoenen verplicht. In sommige gevallen ook een sporthoofddoekje.

De leerlingen die in de bovenbouw stagelopen of het leerwerktraject volgen, kunnen door het bedrijf verplicht worden om beschermingsmiddelen te dragen. De aanschaf en kosten hiervan verzorgen de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zelf.

De school stelt iPads ter beschikking aan de leerlingen, waarop al het lesmateriaal staat. De iPad blijft gedurende de schoolcarrière eigendom van de school. De kosten van onderhoud en software van de iPad bedragen €50 per schooljaar. Leerlingen ontvangen ter voorkoming van beschadiging een iPad- hoesje waarvoor eenmalig een bijdrage wordt gevraagd. In leerjaar 1 ondertekenen de leerlingen en hun ouders/verzorgers een omgangsprotocol waarin afspraken rondom het gebruik van de iPad zijn vastgelegd.

Leerlingen dienen zelf te zorgen dat de iPad altijd is voorzien van een hoes en opgeladen mee naar school gaat.

Schoolbijdrage & -kosten
De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het MOTION Beweeg College vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering mogelijk is. Daarom vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van €15 per schooljaar.

Met de medezeggenschapsraad bespreekt en evalueert de school elk jaar voor welke doeleinden de ouderbijdrage wordt ingezet. Ouders/verzorgers krijgen een brief waarin te zien is hoe de bijdrage wordt besteed. Deze toelichting staat ook op de website.

Kosten leermiddelen
De schoolboeken worden kosteloos aan de leerlingen beschikbaar gesteld. Er zijn ook leermiddelen die zelf aangeschaft dienen te worden. Hiervan ontvangen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een lijst. Bij de sportlessen zijn gymkleding en -schoenen verplicht. In sommige gevallen ook een sporthoofddoekje.

De leerlingen die in de bovenbouw stagelopen of het leerwerktraject volgen, kunnen door het bedrijf verplicht worden om beschermingsmiddelen te dragen. De aanschaf en kosten hiervan verzorgen de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zelf.
De school stelt iPads ter beschikking aan de leerlingen, waarop al het lesmateriaal staat. De iPad blijft gedurende de schoolcarrière eigendom van de school. De kosten van onderhoud en software van de iPad bedragen €50 per schooljaar.

Incidentele kosten
De commissie ‘Buitenschoolse Activiteiten’ organiseert diverse activiteiten zowel binnen als buiten de school. Deze activiteiten zijn door opzet en inhoud een onderdeel van het lesprogramma en hebben over het algemeen een verplicht karakter. Hierbij moet worden gedacht aan: sportdagen, culturele activiteiten, excursies, projectweek. Daarnaast worden diverse schoolfeesten georganiseerd, zoals disco’s en klassen- activiteiten. Alle activiteiten worden mede georganiseerd en gesubsidieerd door de oudervereniging.

Gedurende de schoolloopbaan worden ook excursies en reizen georganiseerd waar leerlingen op vrijwillige basis aan kunnen deelnemen. Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht en gefactureerd.

Annulering
Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.

Verzekeringen
Het MOTION Beweeg College heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten met een beperkte dekking. Het betreft hier een secundaire verzekering. De beperkte dekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband gedurende de tijd, dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en of hulpkrachten. Tevens gedurende het rechtstreeks van huis naar school, respectievelijk van school of huis of naar een andere door de schoolleiding, leerkracht of hulpkracht aangegeven plaats en teruggaan.

Tegemoetkoming studiekosten
Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders/ verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. De hoogte van de toeslag, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen voor kinderen tot en met 17 jaar meestal een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen via de gemeente waarin zij wonen. Zoetermeer werkt daarvoor samen met Stichting Leergeld.

Ook overige omliggende gemeenten hebben vrijwel allemaal regelingen om ouders/ verzorgers tegemoet te komen. Deze worden beschreven op de website van de gemeente.

Leerlingvolgsystemen Magister & Cito

Het MOTION Beweeg College maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een unieke inlogcode. In Magister worden het huiswerk, de roosterwijzigingen, de absenties en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. In geval van onregelmatigheden kunnen ouders/verzorgers contact op te nemen met de mentor. Ouders/verzorgers kunnen zelf in Magister kleine wijzigingen aanbrengen zoals een telefoonnummer e.d. 

Om de privacy van de leerlingen te borgen is dit programma goed beveiligd en is de toegang tot de gegevens van een specifieke leerling alleen mogelijk voor die leerling, de ouders/verzorgers en de medewerkers die de leerling begeleiden. In het privacyreglement staat beschreven hoe we omgaan met de privacy van leerlingen. 
De leeropbrengsten worden in kaart gebracht met behulp van het Cito-volgsysteem. Leerlingen nemen gedurende hun gehele schooltijd deel aan de verschillende cv-toetsen. Deze brengen de ontwikkeling van de leerling in beeld en laten ons zien of bijsturing of extra begeleiding nodig is. Daarnaast levert de uitslag van de cv-toetsen ook een onderbouwing voor een advies bij de keuze van een leerweg of schooltype. De planning van de afname van deze toetsen staat vermeld in de jaaragenda welke te vinden is op onze website. 
Ouders/verzorgers kunnen op verzoek de resultaten van de toetsen inzien bij de mentor van hun kind. Omdat deze toetsen een momentopname zijn, worden deze resultaten slechts als adviserend instrument gebruikt bij de overgang en de determinatie (vaststelling leerweg). Aan de resultaten van deze toetsen kunnen geen rechten ontleend worden.

Leerlingvolgsystemen Magister & Cito

Het MOTION Beweeg College maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem Magister. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen bij aanvang van de schoolloopbaan een unieke inlogcode. In Magister worden het huiswerk, de roosterwijzigingen, de absenties en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. In geval van onregelmatigheden kunnen ouders/verzorgers contact op te nemen met de mentor. Ouders/verzorgers kunnen zelf in Magister kleine wijzigingen aanbrengen zoals een telefoonnummer e.d. 

Om de privacy van de leerlingen te borgen is dit programma goed beveiligd en is de toegang tot de gegevens van een specifieke leerling alleen mogelijk voor die leerling, de ouders/verzorgers en de medewerkers die de leerling begeleiden. In het privacyreglement staat beschreven hoe we omgaan met de privacy van leerlingen. 

De leeropbrengsten worden in kaart gebracht met behulp van het Cito-volgsysteem. Leerlingen nemen gedurende hun gehele schooltijd deel aan de verschillende cv-toetsen. Deze brengen de ontwikkeling van de leerling in beeld en laten ons zien of bijsturing of extra begeleiding nodig is. Daarnaast levert de uitslag van de cv-toetsen ook een onderbouwing voor een advies bij de keuze van een leerweg of schooltype. De planning van de afname van deze toetsen staat vermeld in de jaaragenda welke te vinden is op onze website.  Ouders/verzorgers kunnen op verzoek de resultaten van de toetsen inzien bij de mentor van hun kind. Omdat deze toetsen een momentopname zijn, worden deze resultaten slechts als adviserend instrument gebruikt bij de overgang en de determinatie (vaststelling leerweg). Aan de resultaten van deze toetsen kunnen geen rechten ontleend worden.

Volg ons

Op social media