Snel navigeren

De lessen vinden plaats tussen 8:30 en 16:15 uur. Een les duurt 45 minuten. Tijdens excursies of activiteiten kunnen de lestijden afwijken.
Roosterwijzigingen en overige mededelingen staan in het rooster op de website. Lesuitval door ziekte van een docent proberen we zoveel mogelijk op te vangen. De lessen in de onderbouw hebben hierbij voorrang. Wanneer dit niet lukt, kun je het lesuur doorbrengen in de aula. Valt deze les aan het begin of het einde van de lesdag, dan vervalt dit lesuur.

Inloggen op magister Rooster

LESUUR

LESTIJDEN

1

8:30 – 9:15

2

9:15 – 10:00

3

10:00 – 10:45

4

11:00 – 11:45

5

11:45 – 12:30

6

13:00 – 13:45

7

13:45 – 14:30

8

14:45 – 15:30

9

15:30 – 16:15

Op het MOTION Beweeg College werken we met een tweejarige onderbouw. In de onderbouw zijn de klassen kleiner en heb je zo weinig mogelijk verschillende docenten. Zo leren jij en je docenten elkaar goed kennen en weet de docent precies wat je heel goed kunt en wat je lastig vindt.

Lessentabel onderbouw
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

Profielwerktijd
Tijdens de profielwerktijd (PWT) maak je kennis met allerlei beroepsgerichte lessen. Enkele voorbeelden kunnen zijn: lassen, programmeren en koken. Behalve een leuke afwisseling, maak je zo kennis met de profielen in de bovenbouw. Ook ontdek je zo wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
Dit helpt je om straks een goede profielkeuze te aan het einde van leerjaar 2. In leerjaar 1 heb je elke week twee lesuren PWT en in leerjaar 2 elke week vier lesuren.

Masterclass
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur heb je in leerjaar 2 masterclass (MC). In een masterclass word je uitgedaagd op het gebied van jouw eigen interesse en talent. Zo ga je met een glimlach het weekend in.
Voor de masterclass ben je gedurende een periode elke vrijdagmiddag bezig met de masterclass van jouw keuze. Na een periode kun je weer een nieuw onderwerp kiezen.
Enkele voorbeelden van masterclasses zijn: (e-)sport, muziek (zang of een instrument bespelen), theater, beeldende vorming, techniek, koken en gamedesign.

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Nederlands

5

5

Engels

3

3

Maatsch. orientatie

3

3

Wiskunde

3

3

Rekenen

1

1

Mens & natuur

3

3

Kunst en cultuur

2

2

LO

8

4

pwt

2

4

Mentoruur

2

2

Studiebegeleiding

2

2

Masterclass

0

2

Totaal

34

34

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Een profiel is een combinatie van algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profieldeel met vier modules en daarnaast minimaal vier keuzevakken.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen, de profieldelen met een landelijk examen.

Wij bieden de volgende profielen aan:

Economie en Ondernemen (E&O)
In dit profiel gaat het voornamelijk over het werken met geld: hoe geld verdiend wordt, hoe het beheerd wordt en hoe goederen gekocht of verkocht worden. Je leert een administratie bijhouden, een bedrijf opzetten en hoe om te gaan met klanten en personeel.
Na deze opleiding kun je verder in de richting van receptioniste, administratief en/of secretarieel werk, verkoopmedewerker, magazijnmedewerker, inkoper of misschien wel met je eigen bedrijf!

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Dit profiel past bij jou als je hart sneller gaan kloppen van techniek? Draaien en lassen, microvolt en megawatt, krachten en druk, ketels en turbines, water en afvoer, kraan en afsluiter, licht aan en uit. Bij PIE draait het om metaal-, elektro- en installatietechniek. Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide technici, dus jouw kansen op een goede baan zijn groot.

Zorg en Welzijn (Z&W)

Ben jij zorgzaam zijn en werk je graag met mensen, kies dan voor Zorg en Welzijn. In de gezondheidszorg draait alles om het verzorgen en ondersteunen van mensen die hulpbehoevend zijn. Of ze nu jong, oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. Er is altijd vraag naar mensen met passie voor de zorg. Na deze opleiding kun je verder leren een baan in de zorg of de recreatiesector, horeca, welzijn, uiterlijke verzorging of het onderwijs.

Dienstverlening & Producten (D&P) in ontwikkeling
Weet jij nog niet zo goed wat jij later wilt gaan doen, dan zit je met dit profiel altijd goed. Je wordt breed opgeleid en gaat aan de slag met het organiseren van een activiteit, het presenteren en promoten en verkopen van producten. Ook ga je zelf een product maken en vervolgens verbeteren en ontdek je je talenten bij het maken van een multimediaal product. Kortom, vaardigheden waar je straks in heel veel beroepen wat aan hebt.

Lessentabel
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

Lessentabel leerjaar 3 Lessentabel leerjaar 4

Op het MOTION Beweeg College vinden we het van belang dat we ons allemaal beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne samenleving, jij dus ook. Daarom stimuleren we je om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit organiseren wij op projectmatige basis in samenwerking met je mentor.

Behalve de werkervaring merken wij dat deze maatschappelijke stage een positieve bijdrage levert aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Spreek je mentor aan
Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom meestal het beste op de hoogte hoe het met je gaat. Als je problemen hebt met leren maar ook als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je mentor maken om het te bespreken. De mentor zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je mentor kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken.

Vertrouwenspersonen

Het MOTION Beweeg College heeft vertrouwenspersonen waar je terecht kunt met problemen waarvan je denkt dat je er nergens anders mee heen kunt. De vertrouwenspersonen kunnen je steunen als je te maken hebt gekregen met bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie en bieden je hulp als je een klacht wilt indienen. Ook pestgedrag kan bij hen besproken worden. Met alles wat de leerling met de vertrouwenspersoon bespreekt, wordt vertrouwelijk omgegaan.

De vertrouwenspersonen zijn: mevr. M. Mons [email protected] en dhr. S. Oosterhuis [email protected]

Achterstand en herkansen
Als je lessen hebt gemist of nog niet heeft ingeleverd, wordt in Magister voor het gemiste werk ‘Inh’ (inhalen) genoteerd. Om het werk in te halen kun je een afspraak maken met de docent. Voor een laatste kans om werk in te halen ontvang je een inhaalkaart met daarop een inhaaldatum en -tijd. Het is belangrijk dat je de achterstanden voor het einde van de rapportperiode wegwerkt.
Wanneer je een schriftelijk werk onvoldoende hebt gemaakt, bestaat vaak de mogelijkheid deze te herkansen. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent. Voor de bovenbouw gelden aanvullende eisen, die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen.

Anti-pestprotocol
Het MOTION Beweeg College streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaat respectvol met elkaar, ongeacht uiterlijk, geloof, afkomst, kleur en geaardheid. Elke vorm van pesten, discriminatie, intimidatie en geweld is onaanvaardbaar.
Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe wij pesten tegengaan.

Online pesten
Heb jij of ken jij iemand die last heeft van online pesten? Lees dan deze flyer. Hierin staan tips over wat je kunt doen om het te voorkomen en te bestrijden.

Anti pestprotocol Tips social media

Leerjaar 1 en 2
In de dakpanklassen (plusklassen) in leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt met 2 cijferlijsten, namelijk die van de beide niveaus (basis en kader) waar les in wordt gegeven aan deze klassen. Indien opstroom naar een hogere leerweg een optie is, worden de cijfers van het hogere niveau – naast bovengenoemde criteria – gebruikt ter onderbouwing van dit besluit. De vakken Kunst & Cultuur (w.o. muziek, beeldende vorming en drama) en lichamelijke opvoeding worden op het overgangsrapport niet met en cijfer weergegeven maar met: onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G). Onder het profiel gebonden vak wordt verstaan: profielwerktijd.

De leerling dient aan de genoemde normen te voldoen om direct over te gaan naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau. Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen wordt de leerling besproken.

Toelichting
Tekort: Het cijfer 6 is een voldoende. Een 5 wordt gezien als één tekort; een 4 is twee tekorten. Een cijfer lager dan 4 telt als drie tekorten.
Naast de cijfers worden de volgende criteria gebruikt ter besluitvorming:
Uitslag van de adviestoets van het CITO-volgsysteem (indien aanwezig toets 0, 1 en 2)
Leerlingenprofiel, waaronder werktempo, huiswerkattitude, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid
Bij hogere of lagere leerweg zal na het tweede rapport een NIO (IQ-test) worden afgenomen ter onderbouwing van een juiste keuze.

Van jaar 1 naar jaar 2 Van jaar 2 naar jaar 3

Leerjaar 3
De examenperiode omvat leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 ontvangt de leerling rapport één, twee en drie en in het leerjaar 4 rapport vier en vijf. Onder het begrip ‘voldoende’ wordt verstaan het cijfer 5,5 tot en met 7,4. Onder het begrip ‘goed’ wordt verstaan het cijfer 7,5 en hoger. Bij het bepalen van het puntenaantal wordt uitgegaan van de niet-afgeronde cijfers.

Het vak rekenen wordt in leerjaar 4 afgesloten met een verplichte eindtoets. De toets moet voor het examen worden afgerond met minimaal een 5. Het cijfer wordt vermeld op de eindlijst, maar telt niet. Het gemiddelde van workshops en handelingsopdrachten (stage, werkstukken, e.d.) moet met minimaal een voldoende zijn afgesloten.
Het PTA voor avo-vakken dient afgerond te zijn voor de leerling in aanmerking komt voor overgang naar leerjaar 4. Ook het vak maatschappijleer (leerjaar 3) moet zijn afgerond.

Van jaar 3 naar jaar 4

In het examenreglement staan de richtlijnen rondom het examen beschreven. Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting per afdeling.

Examenreglement 2022 2023 Presentatie voorlichting examens PTA VMBO3 Basis PTA VMBO 3 Kader PTA LWT 3 PTA VMBO 4 Basis PTA VMBO 4 Kader PTA LWT 4

In de week van 12 t/m 26 juni 2023 vindt de derde SE-week van dit schooljaar plaats. Hieronder vinden jullie wat je moet leren en het rooster voor deze week. Succes!

Leerstof SE week Rooster SE week

lestijden & rooster

De lessen vinden plaats tussen 8:30 en 16:15 uur. Een les duurt 45 minuten. Tijdens excursies of activiteiten kunnen de lestijden afwijken.
Roosterwijzigingen en overige mededelingen staan in het rooster op de website. Lesuitval door ziekte van een docent proberen we zoveel mogelijk op te vangen. De lessen in de onderbouw hebben hierbij voorrang. Wanneer dit niet lukt, kun je het lesuur doorbrengen in de aula. Valt deze les aan het begin of het einde van de lesdag, dan vervalt dit lesuur.

Inloggen op Magister Rooster

LESUUR

LESTIJDEN

1

08:30 – 09:15

2

09:15 – 10:00

3

10:00 – 10:45

4

11:00 – 11:45

5

11:45 – 12:30

6

13:00 – 13:45

7

13:45 – 14:30

8

14:45 – 15:30

9

15:30 – 16:15

Op het MOTION Beweeg College werken we met een tweejarige onderbouw. In de onderbouw zijn de klassen kleiner en heb je zo weinig mogelijk verschillende docenten. Zo leren jij en je docenten elkaar goed kennen en weet de docent precies wat je heel goed kunt en wat je lastig vindt.

Lessentabel onderbouw
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

Profielwerktijd
Tijdens de profielwerktijd (PWT) maak je kennis met allerlei beroepsgerichte lessen. Enkele voorbeelden kunnen zijn: lassen, programmeren en koken. Behalve een leuke afwisseling, maak je zo kennis met de profielen in de bovenbouw. Ook ontdek je zo wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
Dit helpt je om straks een goede profielkeuze te aan het einde van leerjaar 2. In leerjaar 1 heb je elke week twee lesuren PWT en in leerjaar 2 elke week vier lesuren.

Masterclass
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur heb je in leerjaar 2 masterclass (MC). In een masterclass word je uitgedaagd op het gebied van jouw eigen interesse en talent. Zo ga je met een glimlach het weekend in.
Voor de masterclass ben je gedurende een periode elke vrijdagmiddag bezig met de masterclass van jouw keuze. Na een periode kun je weer een nieuw onderwerp kiezen.
Enkele voorbeelden van masterclasses zijn: (e-)sport, muziek (zang of een instrument bespelen), theater, beeldende vorming, techniek, koken en gamedesign.

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Nederlands

5

5

Engels

3

3

Maatsch. orientatie

3

3

Wiskunde

3

3

Rekenen

1

1

Mens & natuur

3

3

Kunst en cultuur

2

2

LO

8

4

PWT

2

4

Mentoruur

2

2

Studiebegeleiding

2

2

Masterclass

0

2

Totaal

34

34

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Een profiel is een combinatie van algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde en een beroepsgericht programma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profieldeel met vier modules en daarnaast minimaal vier keuzevakken.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen, de profieldelen met een landelijk examen.

Wij bieden de volgende profielen aan:

Economie en Ondernemen (E&O)
In dit profiel gaat het voornamelijk over het werken met geld: hoe geld verdiend wordt, hoe het beheerd wordt en hoe goederen gekocht of verkocht worden. Je leert een administratie bijhouden, een bedrijf opzetten en hoe om te gaan met klanten en personeel.
Na deze opleiding kun je verder in de richting van receptioniste, administratief en/of secretarieel werk, verkoopmedewerker, magazijnmedewerker, inkoper of misschien wel met je eigen bedrijf!

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Dit profiel past bij jou als je hart sneller gaan kloppen van techniek? Draaien en lassen, microvolt en megawatt, krachten en druk, ketels en turbines, water en afvoer, kraan en afsluiter, licht aan en uit. Bij PIE draait het om metaal-, elektro- en installatietechniek. Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide technici, dus jouw kansen op een goede baan zijn groot.

Zorg en Welzijn (Z&W)

Ben jij zorgzaam zijn en werk je graag met mensen, kies dan voor Zorg en Welzijn. In de gezondheidszorg draait alles om het verzorgen en ondersteunen van mensen die hulpbehoevend zijn. Of ze nu jong, oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. Er is altijd vraag naar mensen met passie voor de zorg. Na deze opleiding kun je verder leren een baan in de zorg of de recreatiesector, horeca, welzijn, uiterlijke verzorging of het onderwijs.

Dienstverlening & Producten (D&P) in ontwikkeling
Weet jij nog niet zo goed wat jij later wilt gaan doen, dan zit je met dit profiel altijd goed. Je wordt breed opgeleid en gaat aan de slag met het organiseren van een activiteit, het presenteren en promoten en verkopen van producten. Ook ga je zelf een product maken en vervolgens verbeteren en ontdek je je talenten bij het maken van een multimediaal product. Kortom, vaardigheden waar je straks in heel veel beroepen wat aan hebt.

Lessentabel
In een lessentabel staat welke vakken je krijgt en hoeveel lesuren het vak elke week gegeven wordt.

 

Leerjaar 3

Leerjaar 4

 

PIE

EO

ZW

ZWm*

PIE

EO

ZW

ZWm*

Nederlands

5

5

5

5

4

4

4

4

Engels

4

4

4

4

4

4

4

4

wiskunde (sectorvak)

4

4

4

 

4

4

4

 

rekenen (m leerlingen)

     

1

 

 

 

 

kunstvakken 1

1

1

1

1

 

 

 

 

maatschappijleer

1

1

1

1

 

 

 

 

mijkunde (sectorvak)

     

4

 

 

 

4

natuurkunde (sectorvak)

4

     

4

 

 

 

biologie (sectorvak)

   

4

4

 

 

4

4

economie (sectorvak)

 

4

   

 

4

 

 

lo

2

2

2

2

2

2

2

2

beroepsgericht

12

12

12

12

12

12

12

12

mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaal

34

34

34

35

31

31

31

31

Op het MOTION Beweeg College vinden we het van belang dat we ons allemaal beseffen dat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne samenleving, jij dus ook. Daarom stimuleren we je om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit organiseren wij op projectmatige basis in samenwerking met je mentor.

Behalve de werkervaring merken wij dat deze maatschappelijke stage een positieve bijdrage levert aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Spreek je mentor aan
Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom meestal het beste op de hoogte hoe het met je gaat. Als je problemen hebt met leren maar ook als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je mentor maken om het te bespreken. De mentor zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je mentor kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken.

Vertrouwenspersonen

Het MOTION Beweeg College heeft vertrouwenspersonen waar je terecht kunt met problemen waarvan je denkt dat je er nergens anders mee heen kunt. De vertrouwenspersonen kunnen je steunen als je te maken hebt gekregen met bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie en bieden je hulp als je een klacht wilt indienen. Ook pestgedrag kan bij hen besproken worden. Met alles wat de leerling met de vertrouwenspersoon bespreekt, wordt vertrouwelijk omgegaan.

De vertrouwenspersonen zijn: mevr. M. Mons [email protected] en dhr. S. Oosterhuis [email protected]

Achterstand en herkansen
Als je lessen hebt gemist of nog niet heeft ingeleverd, wordt in Magister voor het gemiste werk ‘Inh’ (inhalen) genoteerd. Om het werk in te halen kun je een afspraak maken met de docent. Voor een laatste kans om werk in te halen ontvang je een inhaalkaart met daarop een inhaaldatum en -tijd. Het is belangrijk dat je de achterstanden voor het einde van de rapportperiode wegwerkt.
Wanneer je een schriftelijk werk onvoldoende hebt gemaakt, bestaat vaak de mogelijkheid deze te herkansen. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent. Voor de bovenbouw gelden aanvullende eisen, die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen.

Anti-pestprotocol
Het MOTION Beweeg College streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. We gaat respectvol met elkaar, ongeacht uiterlijk, geloof, afkomst, kleur en geaardheid. Elke vorm van pesten, discriminatie, intimidatie en geweld is onaanvaardbaar.
Er geldt een anti-pestprotocol waarin staat hoe wij pesten tegengaan.

Online pesten
Heb jij of ken jij iemand die last heeft van online pesten? Lees dan deze flyer. Hierin staan tips over wat je kunt doen om het te voorkomen en te bestrijden.

Anti pestprotocol Tips social media

Leerjaar 1 en 2
In de dakpanklassen (plusklassen) in leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt met 2 cijferlijsten, namelijk die van de beide niveaus (basis en kader) waar les in wordt gegeven aan deze klassen. Indien opstroom naar een hogere leerweg een optie is, worden de cijfers van het hogere niveau – naast bovengenoemde criteria – gebruikt ter onderbouwing van dit besluit. De vakken Kunst & Cultuur (w.o. muziek, beeldende vorming en drama) en lichamelijke opvoeding worden op het overgangsrapport niet met en cijfer weergegeven maar met: onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G). Onder het profiel gebonden vak wordt verstaan: profielwerktijd.

De leerling dient aan de genoemde normen te voldoen om direct over te gaan naar het volgende leerjaar op hetzelfde niveau. Indien een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen wordt de leerling besproken.

Toelichting
Tekort: Het cijfer 6 is een voldoende. Een 5 wordt gezien als één tekort; een 4 is twee tekorten. Een cijfer lager dan 4 telt als drie tekorten.
Naast de cijfers worden de volgende criteria gebruikt ter besluitvorming:
Uitslag van de adviestoets van het CITO-volgsysteem (indien aanwezig toets 0, 1 en 2)
Leerlingenprofiel, waaronder werktempo, huiswerkattitude, probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid
Bij hogere of lagere leerweg zal na het tweede rapport een NIO (IQ-test) worden afgenomen ter onderbouwing van een juiste keuze.

Van leerjaar 1 naar leerjaar 2

 

groep 1: Nederlands, Engels, wiskunde

Cijfers samen opgeteld zijn minimaal 18
bij BB maximaal 1 cijfer lager dan 5,0 maar niet lager dan een 4,0
bij KB maximaal 1 cijfer lager dan 5,5, maar niet lager dan een 4,0

groep 2: maatschappelijke oriëntatie, mens & natuur

Cijfers samen opgeteld zijn minimaal 12
maximaal 1 cijfer lager dan 5,0,maar niet lager dan een 4,0

groep 3: kunst & cultuur, lichamelijke opvoeding

minimaal voldoende

Van leerjaar 2 naar leerjaar 3

 

groep 1: Nederlands, Engels, wiskunde

Cijfers samen opgeteld zijn minimaal 18
maximaal 1 cijfer lager dan 5,5, maar niet lager dan een 4,0

groep 2: maatschappelijke oriëntatie, mens & natuur

Cijfers samen opgeteld zijn minimaal 12
maximaal 1 cijfer lager dan 5,0,maar niet lager dan een 4,0

groep 3: kunst & cultuur, lichamelijke opvoeding

minimaal voldoende

Leerjaar 3
De examenperiode omvat leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 ontvangt de leerling rapport één, twee en drie en in het leerjaar 4 rapport vier en vijf. Onder het begrip ‘voldoende’ wordt verstaan het cijfer 5,5 tot en met 7,4. Onder het begrip ‘goed’ wordt verstaan het cijfer 7,5 en hoger. Bij het bepalen van het puntenaantal wordt uitgegaan van de niet-afgeronde cijfers.

Het vak rekenen wordt in leerjaar 4 afgesloten met een verplichte eindtoets. De toets moet voor het examen worden afgerond met minimaal een 5. Het cijfer wordt vermeld op de eindlijst, maar telt niet. Het gemiddelde van workshops en handelingsopdrachten (stage, werkstukken, e.d.) moet met minimaal een voldoende zijn afgesloten.
Het PTA voor avo-vakken dient afgerond te zijn voor de leerling in aanmerking komt voor overgang naar leerjaar 4. Ook het vak maatschappijleer (leerjaar 3) moet zijn afgerond.

Van leerjaar 3 naar leerjaar 4

groep 1: Nederlands, Engels, Wiskunde

cijferssamen opgeteld zijn minimaal 18 het cijfer voor Nederlands & Wiskunde is minimaal een 5,5
geen cijfer is lager dan een 5,0

groep 2: beroepsgerichte profielvak(ken),
beroepsgerichte keuzevak(ken),
profielvak: natuur- & scheikunde/economie/biologie

cijfers samen opgeteld zijn minimaal 18
maximaal 1 cijfer lager dan 5,0,maar niet lager dan een 4,0

groep 3: kunst & cultuur, lichamelijke opvoeding

minimaal voldoende

groep 1 en 2: kunstvakken incl. ckv, lichamelijke opvoeding

minimaal voldoende

In het examenreglement staan de richtlijnen rondom het examen beschreven. Het PTA is het Programma van Toetsing en Afsluiting per afdeling.

Examenreglement 2022 2023 Presentatie voorlichtingsavond examens
PTA VMBO 3 Basis PTA VMBO 3 Kader PTA LWT 3
PTA VMBO 4 Basis PTA VMBO 4 Kader PTA LWT 4

In de week van 12 t/m 26 juni 2023 vindt de derde SE-week van dit schooljaar plaats. Hieronder vinden jullie wat je moet leren en het rooster voor deze week. Succes!

Leerstof SE-week Rooster SE-week